STATUT

S T A T U T
STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU LOKALNEGO „MOKRELIPIE”
uchwalony dnia 04.01.2015

ROZDZIAŁ I.
Postanowienia ogólne
§ 1.
1. STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU LOKALNEGO „MOKRELIPIE” , zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej:  STOWARZYSZENIE  MOKRELIPIE
3. Nazwa stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
§ 2.
Siedzibą stowarzyszenia jest: Mokrelipie, gmina Radecznica, woj. Lubelskie.
§ 3.
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem wsi Mokrelipie i województwa Lubelskiego.
2. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
§ 4.
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.
§ 5.
Stowarzyszenie używa pieczęci według wzoru ustalonego przez Zarząd.
§ 6.
Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii. O przystąpieniu do tych organizacji decyduje Zarząd.

                                                                         § 7.
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura. Pracownikiem może być każdy członek Stowarzyszenia oraz osoby nienależące do Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ II
Cele i sposoby ich realizacji
§ 8.
Celami stowarzyszenia są:
  1. Działanie na rzecz kultury, oświaty, kultury fizycznej, sportu.
  2. Promocja ekologii i ochrony środowiska.
  3. Inspirowanie społeczności do podejmowania działalności gospodarczej.
  4. Działanie na rzecz zwiększenia udziału ludzi w życiu publicznym.
  5. Ułatwianie kontaktów z instytucjami i organizacjami krajowymi i międzynarodowymi
  6. Promocja regionu w kraju i zagranicą.
  7. Promocja kultury.
  8. Propagowanie idei samorządności wśród społeczeństwa.
  9. Działanie na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców.
10. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
11. Pomoc osobom poszukującym pracy i bezrobotnym.
12. Zachowanie i ochrona dziedzictwa narodowego
13. Działanie na rzecz turystyki i jej promocja.
14. Prowadzenie świetlic, bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chórów.§ 9.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  1. Współpracę dla realizacji celów statutowych z innymi organizacjami.
  2. Współpracę z naczelnymi i terenowymi organami administracji publicznej oraz    
  wszystkimi szczeblami samorządu w upowszechnianiu celów i zasad stowarzyszenia.
  3. Organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chórów, warsztatów twórczych, kursów, sekcji sportowych i innych form pracy społeczno-wychowawczej i kulturalno-oświatowej.
  4. Prowadzenie działalności wydawniczej, książek, czasopism, broszur oraz innych                             materiałów związanych z działalnością stowarzyszenia.
  5. Organizowanie imprez kulturalnych.
  6. Organizowanie wypoczynku i szkoleń dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych.
  7. Prowadzenie działalności oświatowej.
  8. Rozwijanie wszechstronnych kontaktów z zagranicą.
  9. Tworzenie i prowadzenie funduszy stypendialnych oraz innych funduszy celowych.
 10. Organizowanie spotkań, zebrań, szkoleń, seminariów, konferencji, odczytów i pokazów.
11. Organizację wymian międzynarodowych.
12. Gromadzenie środków finansowych na cele statutowe Stowarzyszenia.
13. Udzielanie wsparcia finansowego i pozafinansowego osobom w trudnej sytuacji życiowej.
14. Opiniowanie projektów mających znaczenie dla rozwoju przedsiębiorczości.
15. Wyrażanie opinii w sprawach publicznych i uczestnictwo w życiu publicznym i kulturalnym.
16. Uczestniczenie w programach finansowanych ze środków Unii Europejskiej
17. Stosowanie innych środków działania sprzyjających realizacji celów statutowych.
§ 10
Działalność określona w § 8 i § 9 jest wyłączną działalnością statutową stowarzyszenia i
może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna.

Walne zebranie członków określa przedmiot działalności nieodpłatnej i odpłatnej.
Przedmiot statutowej działalności odpłatnej nie może pokrywać się z przedmiotem
działalności gospodarczej stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ III
Członkowie stowarzyszenia
§ 11.
1. Członkami stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie posiada członków:
a.       Zwyczajnych,
b.      Wspierających,
c.       Honorowych.
§ 12.

1. Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, utożsamia się z zasadami i programem stowarzyszenia, wypełniła pisemną deklarację członkowską.
2.Osoby małoletnie w wieku od 13 do 18 lat mogą należeć do stowarzyszenia za zgodą przedstawicieli ustawowych. Osoby małoletnie poniżej 16 lat nie mają prawa udziału w głosowaniu na Walnym Zebraniu Członków oraz korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia.
3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
4. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
5.Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
6. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu albo, co najmniej 6 członków Stowarzyszenia.§ 13.
Członkowie zwyczajni maja prawo:
1.  Biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia, z wyjątkiem osób wymienionych, w § 12 pkt. 2.
2. Korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia.
3. Udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
4. Zgłaszania wniosków, co do działalności Stowarzyszenia
5. Zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia
o skreśleniu z listy członków.
§ 14.
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1. Brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
2. Uczestniczenia w walnych zebraniach członków,
3. Przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
4. Regularnego opłacania składek.
§ 15.
1.Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie same prawa jak członkowie zwyczajni.
2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia, a także mieć dostęp do informacji, na jakie cele zostały wykorzystane środki, które przekazał na rzecz stowarzyszenia.
3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
§ 16.
Członkowstwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1. Dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu.
2. Wykluczenia przez Zarząd:
a.  z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich,
b.  z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,
c.  ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.
3. Utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.
4. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
5. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkowstwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego zebrania jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV.
Władze stowarzyszenia
§ 17.
Władzami stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków.
2. Zarząd.
3. Komisja Rewizyjna.
§ 18.
1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
§ 19.
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
§ 20.
1. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.
2. Zarząd składa się z 5 do 7 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera prezesa, sekretarza i skarbnika.
3. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób, w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.

Walne Zebranie członków
§ 21.
1. Najwyższą władzą stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie może być zwyczaje i nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze i co cztery lata, jako sprawozdawczo wyborcze, zawiadamiając członków w formie pisemnej o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
4. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w  w drugim terminie po upływie ½ godziny i jest ono władne do podejmowania uchwał bez względu na ilość obecnych.
5. W drugim terminie uchwały Walnego Zebrania są podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków.
6. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
7. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
a. z własnej inicjatywy
b. na żądanie członków Komisji Rewizyjnej
c. na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
8. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
9. Jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od upływu jednego roku od poprzedniego Walnego Zebrania Członków lub 30 dni od złożenia pisemnego żądania zwołania, to Walne Zebranie Członków zwołuje Komisja Rewizyjna.
10. Protokół z Walnego Zebrania Członków podpisują Przewodniczący obrad i Sekretarz.
11. Kopie protokołu i uchwały Walnego Zebrania Członków Zarząd przesyła organowi nadzorującemu oraz sądowi w przypadkach przewidzianych ustawą Prawo o stowarzyszeniach
§ 22.
Do wyłącznej właściwości Walnego Zebrania Członków należy:
  1. Określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia.
  2. Zmiana i uchwalanie Statutu Stowarzyszenia większością 2/3 głosów
  3. Wybieranie i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym
  4. Uchwalanie regulaminów Walnego Zebrania Członków
  5. Udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej.
  6. Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
  7. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w sprawach członkowskich.
  8. Nadawanie tytułu członka honorowego.
  9. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia
10. Decydowanie w innych sprawach przewidzianych niniejszym statutem
Zarząd
§ 23.
1. Zarząd jest naczelną władzą stowarzyszenia. Kieruje on całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
2. Zarządu składa się z 5 do 7 członków, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera się prezesa, dwóch wiceprezesów, skarbnika i sekretarza.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia zarządu zwołuje Prezes
§ 24.
Do kompetencji Zarządu należy:
  1. Bieżące kierowanie działalnością Stowarzyszenia.
  2. Reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
  3. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania.
  4. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.
  5. Planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej.
  6. Ustalanie wysokości i sposobu płacenia składek oraz ich zbieranie.
  7. Zaciąganie zobowiązań finansowych
  8. Nabywanie majątku ruchomego i nieruchomości
  9. Zawieranie umów z innymi podmiotami.
10. Przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia.
11. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.
Komisja Rewizyjna
§ 25.
1. Komisja rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
2. Komisja rewizyjna składa się z 3 do 5 osób i jest wybierana przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym spośród członków stowarzyszenia.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.
4.  Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
a) być członkami zarządu, małżonkami członków tego Zarządu ani pozostawać z członkami tego zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

b)   być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
c) otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości  wyższej niż określone w art. 8 pkt. 8 ustawy  z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. (Dz.U. Nr 26, poz. 306 ze zm.)
§ 26.
 Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
1. Kontrola przynajmniej raz w roku gospodarki finansowej stowarzyszenia.
2. Kontrola przynajmniej raz w roku stanu majątku stowarzyszenia oraz sposobu zarządzania tym majątkiem przez Zarząd.
3. Kontrola przestrzegania statutu i wykonywania uchwał Walnego Zebrania Członków przez Zarząd.
4. Wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Zarządowi
5. Wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków w razie jego bezczynności.
6. Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
7. Wykonywanie innych czynności przewidzianych w niniejszym statucie.

ROZDZIAŁ V
Majątek, fundusze i gospodarka finansowa Stowarzyszenia
§ 27.
1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
a. składki członkowskie.
b. darowizny, zapisy i spadki, środki z ofiarności publicznej, ze sponsoringu,
c. dotacje, subwencje, udziały, lokaty
d. wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, także dochody z własnej działalności, dochody z majątku stowarzyszenia.
e. wpływy z działalności gospodarczej.
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad
określonych w odrębnych przepisach i wyłącznie w rozmiarze służącym realizacji celów
statutowych stowarzyszenia.

3. Dochód  z działalności gospodarczej i uzyskane fundusze stowarzyszenia służą w całości realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczane do podziału między członków stowarzyszenia.
4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
6. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku.
§ 28

Zabrania się:
1.Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem stowarzyszenia                 
w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osobom, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo  w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanym dalej „osobami bliskimi”.

2.Przekazywania majątku stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następować by miało bezpłatnie lub na warunkach preferencyjnych.

3.Wykorzystywania majątku stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub
pracowników  oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.

4.Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których zatrudnieni są członkowie stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy  oraz ich osoby  bliskie.
                                                          Sposób reprezentacji
§ 29
1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie
2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa Zarządu
lub osoby upoważnionej przez Zarząd.

RODZIAŁ VI
Postanowienia końcowe
§ 30.
Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 31
 1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
3. Likwidowany majątek Stowarzyszenia może być przeznaczony jedynie na cele, dla których stowarzyszenie zostało powołane.
§ 32.
W Sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji stowarzyszenia, nieuregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach ( Dz.U. z 1989 roku Nr 20 poz. 104 z późn. zmianami).